Begrotingsakkoord 2014

Begrotingsakkoord 2014

Het kabinet heeft in het begrotingsakkoord 2014 afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP. Bijna elk huishouden gaat erop vooruit. De fiscale maatregelen van het begrotingsakkoord 2014 treft u hieronder aan.

begrotingsakkoord 2014

Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek

In het aanvullend pakket wordt de verlaging van de zelfstandigenaftrek geheel
teruggedraaid (300 mln.).

Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (incl. TSZ)

Naast de resterende maatwerkvoorziening voor gemeenten blijft de huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten in aangepaste vorm in de jaren 2014 en verder gehandhaafd.  De maatregel wordt aangescherpt, uitgaven waarvoor een voorliggende voorziening bestaat in de Wmo (o.a. uitgaven voor woningaanpassingen) worden van de fiscale aftrek uitgezonderd.

Verlagen tarief box 2

Het box 2 tarief wordt in het begrotingsakkoord 2014 in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%. Dit levert op korte termijn kasopbrengsten op en leidt in latere jaren tot derving.

Verlaagd BTW-tarief renovatie en onderhoud (incl. architecten en hoveniers)

Het verlaagde BTW-tarief voor bouw en renovatie geldt voor heel 2014. Dit is conform de huidige regeling  inclusief architecten en hoveniers.

Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting 4e schijf

Door de volledige afbouw van de algemene heffingskorting stijgt de marginale druk. Het terugdraaien van deze maatregel in de 4e schijf zorgt voor een lastenverlichting van 480 mln. en een daling van de marginale druk.

Verlaging tarief eerste schijf

Om op korte termijn de bestedingen te stimuleren, wordt het tarief eerste schijf in 2014 verlaagd. Dit staat in het begrotingsakkoord 2014.

MRB

De geplande verlaging van de MRB vervalt.

Aanscherpen CO2-grenzen BPM

In de BPM worden vanaf 2015 de CO2 grenzen verder aangescherpt. De opbrengst van deze verdere aanscherping van de CO2 grenzen in de belastingwetgeving bedraagt 200  mln.

Leidingwaterbelasting

Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Tevens vervalt het maximumverbruik van 300m³ waarover wordt geheven in de leidingwaterbelasting.

Belasting op afval storten

De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd.

Box 2: Verlaging marge gebruikelijk loon

Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) wordt vastgesteld aan de hand van een gebruikelijk loon: het loon dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk.  Dit gebruikelijk loon mag volgens huidige wetgeving tot 30% afwijken van (lager zijn dan) het ‘marktloon’. Dit percentage wordt per 2015 zodanig aangepast dat deze maatregel 150 mln. oplevert.

Werkbonus

De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft volgens het begrotingsakkoord 2014 de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft. Dit levert structureel een besparing op van 210 mln.

Bestrijding schijnconstructies

Door middel van het aanpakken van oneigenlijk gebruik van de ondernemersfaciliteiten (waaronder schijnconstructies) wordt 100 mln. bespaard.

14 oktober 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug