Onverwachte schuld uit erfenis

Onverwachte schuld uit erfenis

Als u als erfgenaam een erfenis ontvangt, dient u zich er goed van te vergewissen of u de nalatenschap wilt aanvaarden. Een erfgenaam kan een erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding, aanvaardt een erfgenaam de goederen uit een erfenis die overblijven na voldoening van alle schulden. Wordt de erfenis zuiver aanvaard, dan verkrijgt de erfgenaam alle goederen maar ook alle schuld uit erfenis.

Bij beneficiaire aanvaarding kan worden voorkomen dat een erfgenaam zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden uit de erfenis. Bij zuivere aanvaarding is de erfgenaam aansprakelijk voor het voldoen van de schulden uit de erfenis.

Wat nu als u als erfgenaam een nalatenschap zuiver heeft aanvaard omdat de goederen van de nalatenschap de schulden overtreffen en als er onverwacht nog een schuld in de erfenis blijkt te zitten waar u als erfgenaam niet van op de hoogte was? Onder het huidige recht bent u als erfgenaam aansprakelijk voor die schulden met uw eigen privévermogen als blijkt dat het vermogen uit de erfenis onvoldoende is om de schuld te voldoen.

Er is momenteel een wetsvoorstel ingediend die de erfgenaam beschermt indien hij de erfenis zuiver heeft aanvaard en wordt geconfronteerd met een schuld waarvan hij niet op de hoogte was en ook niet van op de hoogte kon zijn. Het wetsvoorstel regelt dat een erfgenaam in deze bijzonder situatie de rechter kan verzoeken te worden ontheven van de verplichting de schuld te betalen voor zover de schuld niet uit de erfenis kan worden voldaan.

Van belang is wel dat de erfgenaam niet wist of kon weten dat een schuld in de erfenis zat. Een schuld die ontstaat doordat een tot de erfenis behorend huis niet blijkt te verkopen, wordt bijvoorbeeld als bekend verondersteld. Een dergelijke schuld valt dan ook niet onder het wetsvoorstel.

Indien en zodra het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen wij u hierover berichten.

8 februari 2014
Auteur Niek Pilgram

Terug