Rente in verband met het aanspreken van de borg in beginsel aftrekbaar.

Rente in verband met het aanspreken van de borg in beginsel aftrekbaar

De casus betreft een situatie waarin een directeur-grootaandeelhouder via een B.V. de aandelen houdt in een dochtermaatschappij. De directeur-grootaandeelhouder staat privé borg voor de schulden in de dochtermaatschappij. In 2004 gaat de dochtermaatschappij failliet. De directeur-grootaandeelhouder wordt aansprakelijk gesteld als gevolg van de borg. De borg wordt betaald met als gevolg dat de directeur-grootaandeelhouder een regresvordering heeft op de failliete B.V.

In 2005 wordt de hypothecaire lening op de eigen woning verhoogd met € 200.000. De regresvordering wordt door de directeur-grootaandeelhouder afgewaardeerd.

Uitspraak Hof Amsterdam

Hof Amsterdam heeft aangegeven dat zolang de regresvordering blijft bestaan in beginsel sprake van een terbeschikkingstelling. De daarmee samenhangende schuld blijft tot het werkzaamheidsvermogen behoren.  Hierbij is niet van belang dat de vordering is afgewaardeerd. Dat vond namelijk plaats in verband met de jaarwinstbepaling en niet in het kader van de totaalwinstbepaling. De afwaardering leidt dus niet automatisch tot het staken van de terbeschikkingstelling. Pas met de ontbinding van de BV gaat de regresvordering civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk teniet.

 Gevolg voor u

Het gevolg van deze uitspraak is voor u dat bij afwaardering van de regresvordering in beginsel niet gelijk uw schuld van box 1 naar box 3 verhuist. De hypotheekrente kan in de periode dat de vordering is afgewaardeerd en de B.V. nog niet is ontbonden in beginsel dus ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden worden gebracht.

10 oktober 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug