Straks na twee jaar al vast contract

Straks na twee jaar al vast contract

De sociale partners en het kabinet zijn het recent eens geworden over een pakket maatregelen, het sociaal akkoord. Hieruit volgen een aantal maatregelen die de komende jaren in werking moeten treden. Deze wijzigingen moeten nog in wetsvoorstellen en nieuw beleid worden verwerkt, dus aanpassingen zijn nog mogelijk. Een van de voorgestelde maatregelen is de wijziging van de zogenoemde ketenbepaling per 1 januari 2015. Deze bepaling houdt straks in dat bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van zes maanden (nu drie maanden) opvolgen, er bij het vierde contract of na twee jaar (nu drie jaar) een arbeidsovereenkomst ontstaat voor onbepaalde tijd. In een cao kan worden afgeweken van de ketenbepaling, als de aard van het werk het werken met tijdelijke contracten noodzakelijk maakt. In dat geval kan het aantal overeenkomsten worden gesteld op maximaal zes contracten voor bepaalde tijd in een periode van vier jaar. Van de zesmaandsperiode tussen contracten is echter niet af te wijken.

21 juni 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug